Підписуйтесь
Back

Публічний договір-оферта

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР-ОФЕРТА

(пропозиція укласти договір)
надання інформаційно-консультаційних послуг

м. Київ 01 березня 2022 р.

Фізична особа-підприємець, Кольнобрицький Єгор, ЄДРПОУ: 3102909055, (далі іменується – Виконавець), яка діє з однієї Сторони та будь-яка особа, яка прийняла (акцептувала) цю пропозицію (далі – Замовник), з іншої Сторони, які разом за текстом, що іменуються – Сторони, а кожна окремо – Сторона, уклали цей Договір надання інформаційно-консультаційних послуг (далі – Договор) на нижчевикладених умовах.

1. ЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ У ДОГОВОРІ

1.1. Сторони дійшли згоди, що з метою даного договору та правовідносин, що походять від нього, терміни вживаються в таких значеннях:
1.1.1. Договір – це Договір надання інформаційно-консультаційних послуг включно з усіма додатками до нього.
1.1.2. Послуги – комплекс інформаційно-консультаційних послуг, що надаються Виконавцем Замовнику відповідно до умов цього Договору та можуть мати форму:

– надання доступу до інформаційного курсу в електронному вигляді;
– онлайн-вебінарів, онлайн-уроків;
– аудіо та відеозаписів;
– доступу до сторонніх платформ
– онлайн-зустріч у міні-групах;
– онлайн-підтримки особистого куратора, куратора групи, закріпленого менеджера;
– відповіді на запитання та повідомлення електронною поштою, в особистому кабінеті, за допомогою соціальних мереж.

Наведений перелік не є вичерпним, конкретні форми та обсяги послуг вибираються Замовником індивідуально.
1.1.3. Фахівці – фізичні та/або юридичні особи, які володіють спеціальними знаннями та самостійно або разом з Виконавцем здійснюють безпосереднє надання Послуг Замовнику відповідно до умов цього Договору.
1.1.4. Акцепт оферти (Акцептування) – повне та беззастережне прийняття умов Договору шляхом здійснення дій, зазначених у п.5.2 цього Договору.
1.1.5. Особистий кабінет – спеціалізований розділ сайту https://zaramki.com/ доступний Замовнику, який забезпечує доступ Замовника до обраних ним Послуг, а також містить механізми віддаленої взаємодії Сторін у межах Договору.

1.1.6. Онлайн захід – форма надання Послуг, що передбачає взаємодію Замовника, Виконавця та/або Фахівців у режимі он-лайн. Під Онлайн-заходом слід розуміти: вебінари, онлайн-зустрічі, онлайн-уроки тощо.

1.2. У Договорі можуть вживатись терміни, не визначені п. 1.1. Тлумачення таких термінів здійснюється відповідно до тексту Договору. У разі відсутності однозначного тлумачення терміну у тексті Договору, при визначенні його значення слід керуватися тлумаченням терміну, визначеним: насамперед законодавством України; у другу чергу – на сайті Виконавця та/або в особистому кабінеті; потім – загальновживаним значенням.

2. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ

2.1. Цей Договір укладається шляхом надання повної безумовної згоди (Акцептування) Замовника на укладення Договору у повному обсязі, без підписання письмового примірника Договору Сторонами.

2.2. Договір має юридичну силу відповідно до положень ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України і є рівносильним Договору, підписаному Сторонами.

2.3. Замовник підтверджує факт ознайомлення та згоди з усіма умовами цього Договору у повному обсязі шляхом Акцептування.

2.4. Замовник підтверджує, що повідомлено про включення (додавання) його персональних даних до бази персональних даних Виконавця, що необхідно для здійснення розрахунків між Сторонами та забезпечення надання Послуг, та на що Замовник надає свою безумовну згоду.

2.5. Замовник підтверджує, що ознайомлений зі своїми правами, передбаченими ст. 8 Закону України „Про захист персональних даних”.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1 За умовами цього Договору Виконавець зобов’язується надати Замовнику комплекс Послуг, а Замовник зобов’язується сплатити вартість Послуг згідно з умовами цього Договору.

4. ПОРЯДОК І УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ

4.1. Послуги надаються Виконавцем Замовнику за допомогою технічних можливостей (функціоналу) Особистого кабінету.

4.2. Для забезпечення надання Послуг крім Особистого кабінету може використовуватись функціонал інших засобів комунікації, соціальних мереж, технічних та програмних засобів тощо.

4.3. Послуги надаються Виконавцем у формі та обсязі, обраних та оплачених Замовником.

4.4. Замовник може отримати доступ до додаткових Послуг, які не передбачені цим Договором, у разі оплати таких послуг.

4.5. Виконавець встановлює конкретну дату та час надання послуг онлайн.

4.5.1. Відповідні дата та час надання Онлайн-послуг вказуються на сайті Виконавця, а також повідомляються Замовнику за допомогою функціоналу особистого кабінету та/або електронної пошти, чи месенджера.
4.5.2. У разі зміни Виконавцем дати та часу надання онлайн-послуги Виконавець повідомляє про це Замовнику не пізніше ніж за два дні до дати надання відповідної онлайн-послуги.
4.5.3. Тривалість інформаційного наповнення кожної Онлайн-послуги визначається Виконавцем та має відповідати опису загального комплексу Послуг, які надаються Замовнику за цим Договором.
4.5.4. У разі не споживання (перепустки) Замовником Онлайн-послуги, у тому числі її частини з причин, що не залежать від Виконавця, Замовник не має права вимагати повторного надання Онлайн-послуги. При цьому Послуги вважаються наданими належним чином.
4.5.5. Запис Онлайн-послуги у формі вебінару надається Замовнику за допомогою функціоналу Особистого кабінету та/або електронної пошти, месенджера.

5. ЦІНА ДОГОВОРУ, ПОРЯДОК ОПЛАТИ

5.1. Ціна Договору визначається залежно від конкретного обраного Замовником обсягу Послуг.

5.2. Замовник здійснює 100% (повну) передоплату за цим Договором, яка одночасно підтверджує Акцепт оферти Замовником.

5.3. Оплата здійснюється Замовником у безготівковій формі за реквізитами партнерів:
ФОП: Кольнобрицький Єгор, ЄДРПОУ – 3102909055
Рахунок IBAN – UA913220010000026003300009361АТ “УНІВЕРСАЛ БАНК”
МФО 322001
ЄДРПОУ 21133352

5.4. Замовник може здійснити оплату за цим Договором будь-яким зручним для нього способом, не забороненим чинним законодавством України.

5.5. Підтвердженням оплати Замовником цього Договору є будь-який платіжний документ або квитанція про оплату, що підтверджує сплату коштів на оплату цього Договору.

6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

6.1 Замовник має право:
6.1.1 Вимагати тактичного ставлення та поваги до себе з боку Виконавця та Фахівців.
6.1.2 Отримувати Послуги на умовах та у порядку, передбачених цим Договором.
6.1.3 Замовляти та отримувати додаткові послуги (підлягають додатковій оплаті).
6.1.4 Отримувати роз’яснення щодо умов цього Договору, особливостей конкретних послуг та порядку їх споживання.
6.1.5 На досудове та взаємовигідне врегулювання спорів, які можуть виникнути під час виконання цього Договору.
6.1.6 Вимагати від Виконавця належного виконання його обов’язків за цим Договором.
6.1.7 Користуватися іншими правами, передбаченими цим Договором та/або законодавством України.

6.2 Замовник зобов’язується:
6.2.1 Сплатити вартість Послуг за цим Договором.
6.2.2 Надати Виконавцю адресу електронної пошти та інші дані, необхідні для забезпечення доступу Замовника до Особистого кабінету.
6.2.3. Самостійно забезпечити себе індивідуальними технічними та програмними засобами споживання Послуг (технічний пристрій з доступом до мережі Інтернет, обліковий запис електронної пошти, засоби відео- та аудіозв’язку тощо).
6.2.4. Слідкувати за розсилками на електронну пошту та в Особистому кабінеті для своєчасного ознайомлення з повідомленнями Виконавця щодо надання Послуг.
6.2.5 Використовувати Послуги особисто, виключно для власного споживання, без можливості їх подальшого розповсюдження, зміни, перепродажу. В разі виявлення факту розповсюдження матеріалів Виконавця, розмір штрафних санкцій складатиме 200000 грн.
6.2.6. Поводитися поважливо і тактовно під час споживання онлайн-послуг.
6.2.7. Не завдавати шкоди програмним компонентам Особистого кабінету, інших засобів Виконавця та третіх осіб. 
6.2.8. Сплатити Виконавцю збитки, які зазнав останній через порушення Замовником п. 6.2.5, п. 6.2.6. та/або п. 6.2.7., 6.2.8. Договору.
6.2.9. Дотримуватись умов цього Договору.

6.3 Виконавець має право:
6.3.1. Розширювати обсяг Послуги без погодження із Замовником.
6.3.2. Обирати та залучати Фахівців для участі у безпосередньому наданні Послуг на власний розсуд.
6.3.3. Обирати та забезпечувати технічне та програмне оснащення для забезпечення надання Послуг на власний розсуд.
6.3.4. Достроково припинити надання Послуг Замовнику у разі виявлення порушення останнім п. 6.2.5, п. 6.2.6. та/або п. 6.2.7. Договори без повернення сплачених Замовником коштів.
6.3.5. Вимагати та отримати від Замовника відшкодування збитків, спричинених порушенням Замовником п. 6.2.5, п. 6.2.6. та/або п. 6.2.7. Договору.
6.3.6. Вимагати від Замовника належного виконання його обов’язків за цим Договором.
6.3.7. Користуватися іншими правами, передбаченими цим Договором та/або законодавством України.
6.4 Виконавець зобов’язується:
6.4.1 Надавати Замовнику Послуги відповідно до умов цього Договору.
6.4.2. Вчасно забезпечити Замовнику доступ до Особистого кабінету.
6.4.3 Надавати додаткові послуги Замовнику (за додаткову оплату).
6.4.4 Забезпечувати належний та своєчасний підбір Фахівців, технічного та програмного оснащення для забезпечення Замовнику можливості вжити Послуги.
6.4.5 Дотримуватися умов цього Договору.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН І ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

7.1 Усі спори, які можуть виникнути у зв’язку з виконанням цього Договору або пов’язані з ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами та/або їх представниками.

7.2 Якщо суперечку неможливо вирішити шляхом переговорів, вона вирішується у судовому порядку відповідно до вимог чинного законодавства України.

7.3 За порушення умов цього Договору Сторони несуть відповідальність, встановлену цим Договором та чинним законодавством України.

7.4 Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо таке порушення трапилося не з їхньої вини.

7.5 Сторона не несе відповідальності за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо вона доведе, що вжила всіх можливих заходів для належного виконання своїх зобов’язань за цим Договором.

8. ПОВЕРНЕННЯ ЗАСОБІВ

8.1. У разі надсилання Замовником вимоги протягом 14 календарних днів, наступних за датою отримання Виконавцем оплати за цим Договором, Виконавець гарантує повернення сплачених за цим Договором коштів у повному обсязі, за винятком податків та зборів.

8.2. Пункт 8.1. Договору може бути застосовано лише у разі споживання Замовником не більше ніж 10% загального обсягу оплачених Послуг.

8.3. У разі, якщо Замовник вимагав повернення коштів та отримав підтвердження Виконавця, повернення коштів здійснюється протягом 30 календарних днів з дня такого підтвердження.

9. ФОРС-МАЖОР

9.1 Сторони не несуть відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору, якщо таке невиконання або неналежне виконання стало наслідком дії обставин непереборної сили (форс-мажору).

9.2. Сторони домовилися, що до форс-мажорів, крім іншого, вони відносять: стихійні лиха; епідемії; війни; збройні конфлікти; пожежі у будинках (або в їх частинах), де розташоване обладнання Виконавця, необхідне для належного надання послуг; рішення державних органів, які заважають або унеможливлюють належне надання Виконавцем Послуг відповідно до умов цього Договору та/або значно погіршують положення Виконавця у порівнянні з положенням, яке існувало на момент укладення Договору; аварії в системах енергопостачання, якщо це трапилося не з вини Виконавця; інші ситуації, які суттєво впливають на можливість Сторін виконувати взяті на себе зобов’язання за цим Договором, виникнення, розвиток та припинення яких не залежить від волі Сторін.

9.3 Сторона, яка не може виконати зобов’язання за Договором, повинна письмово повідомити іншу Сторону про настання форс-мажору та припинення виконання своїх обов’язків протягом 3 (трьох) днів з дня настання відповідного форс-мажору.

10. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ, ВНЕСЕННЯ ЗМІН І РОЗІРВАННЯ

10.1. Цей Договір вважається укладеним та набирає чинності з моменту зарахування коштів, сплачених Замовником на оплату Договору, на поточний рахунок Виконавця.

10.2. Цей Договір може бути припинено шляхом односторонньої відмови Виконавця від нього лише у випадках:

– розповсюдження Замовником інформації, яка принижує честь, гідність, ділову репутацію Виконавця, інших осіб, що порушує вимоги чинного національного та/або міжнародного законодавства;
– розповсюдження Замовником інформації еротичного та/або порнографічного характеру, а також інформації, програмного забезпечення чи інших матеріалів, які повністю або частково захищені авторськими чи суміжними правами (без згоди власника таких прав);
– поширення Замовником інформації, що містить у собі комп’ютерні віруси чи інші шкідливі компоненти;
– здійснення Замовником масових розсилок рекламних листів, спаму за допомогою будь-яких технічних та програмних засобів.
– невиконання зобов’язань або порушення умов Договору Замовником, у тому числі, якщо Замовник систематично (два і більше разів) не дотримується умов договору, веде себе нетактовно під час споживання онлайн-послуг.
– відмови з боку Виконавця надання онлайн-послуг Замовнику з будь-якої причини за умови повного повернення коштів.

10.3. Цей Договір може бути припинено шляхом односторонньої відмови Замовника від нього лише у випадку, передбаченому розділом 8 Договору.

10.4. Договір діє до його виконання Сторонами.

11. ЗМІНА ТА ВІДКЛЮЧЕННЯ ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ
11.1. Виконавець залишає за собою право внести зміни до умов цієї Публічної Оферти або відкликати її у будь-який момент на свій розсуд.
11.2. У разі внесення Виконавцем змін до Оферти такі зміни набирають чинності з моменту розміщення нової редакції Оферти на сайті Виконавця, якщо інший термін набрання чинності змінами не визначений додатково при такому розміщенні.

Ми використовуємо Cookies, щоб вам було зручніше Політика конфіденційності